contact us

Baxter logo

Zwiększanie efektywności działalności biznesowej
Satysfakcjonująca kariera
Możliwości rozwoju zawodowego
     Program doskonalenia zawodowego w dziedzinie finansów
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Zwiększanie efektywności działalności biznesowej

W firmie Baxter dział finansów odgrywa główną rolę w zwiększaniu efektywności działalności biznesowej firmy. Specjaliści w dziedzinie finansów w firmie Baxter rozumieją warunki, w jakich firma prowadzi swoją działalność, wykorzystują narzędzia i techniki finansowe w celu ewaluacji możliwości biznesowych, a następnie przekazania tych informacji z powrotem do organizacji. Umiejętności te w połączeniu z dostępem pracowników działu finansów do danych dotyczących organizacji, ich wiedzą na temat jej działalności, osiąganych przez nią wyników finansowych, elementów ryzyka i możliwości biznesowych są integralną częścią procesu podejmowania kluczowych decyzji w biznesie.

Klarowna, wnikliwa i bezstronna sprawozdawczość jest podstawowym wymogiem dla działu finansów firmy Baxter. Jest sprawą niezmiernej wagi, aby dział finansów podejmował rzetelne, oparte na faktach decyzje, gdy dokonuje oceny sytuacji i ewentualnego ryzyka oraz poszukuje lepszych rozwiązań. Z uwagi na fakt, że dział finansów ma w swym posiadaniu i operuje większością danych finansowych, pracownicy tego działu muszą dopilnować, aby informacje wykorzystywane i publikowane przez firmę Baxter były dokładne i stosowne do zamierzonego celu.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Kariera w dziale finansowym firmy Baxter daje okazję do przyłączenia się do zespołu specjalistów starających się pełnić funkcje proaktywnego doradztwa, od którego zależą ostateczne decyzje i wyniki osiągane przez firmę. Specjaliści działu finansów współpracują ze swymi kolegami w praktycznie wszystkich działach i sferach działalności firmy. Należy tu wspomnieć również o współpracy z kolegami na całym świecie, w ponad 100 krajach, w których firma Baxter prowadzi swą działalność.

powrót do góry

Możliwości rozwoju zawodowego

W dzisiejszych, ustawicznie zmieniających się warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, istotnym jest, aby specjalistom w dziedzinie finansów zapewnić możliwości ciągłego rozwoju i dokształcania, które wykraczają poza zakres ich własnych doświadczeń. Na identyfikacji i zapewnianiu tego typu możliwości skupiają się działania licznych komisji. Ponadto, globalny program szkolenia w dziedzinie finansów zapewnia kompleksowe szkolenie, umożliwiające specjalistom w dziedzinie finansów doskonalenie posiadanych umiejętności, zdobywanie nowych i jednoczesne poszukiwanie optymalnej dla siebie kariery zawodowej pośród wielu istniejących w dziale możliwości. Specjaliści w dziedzinie finansów w firmie Baxter mogą rozwijać swoją karierę zawodową wspierając produkcję, prowadzenie biznesu, finanse korporacyjne oraz w specjalistycznych obszarach, jak np. w dziale finansów, kontroli podatkowej i audytu.

powrót do góry

Kwalifikacje

Kandydaci ubiegający się o pracę w dziale finansów firmy Baxter muszą posiadać odpowiednie doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, jak również stopień licencjata w zakresie finansów lub rachunkowości (lub odpowiednik). Firma poszukuje ponadto utalentowanych i zdeterminowanych specjalistów finansowych, posiadających doświadczenie w zakresie:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry